Hieronder worden de algemene voorwaarden beschreven van First For You.
Broodstraat 31, 9700 Oudenaarde
email: info@firstforyou.be
BE0744.471.139

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van First For You. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde en voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op de website van First For You. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder verwittiging. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van First For You aanvaardt de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Levering

Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. First For You heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Aan de leveringsplicht van First For You zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door First For You geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper. We trachten de voorraad up-to-date te houden, maar het kan gebeuren dat iets niet meer voorradig is terwijl de webshop iets anders zegt.

Prijzen

First For You kan de prijzen elk moment veranderen, zonder verwittiging. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO,* steeds inclusief BTW en alle andere verplichting door de klant te dragen taksen of belastingen.* Behoudens vergissing of technische fouten zoals extreem lage prijzen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De betaling van de producten gebeurt online op het moment van bestelling via de voorgestelde betalingsmogelijkheden op de webshop. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Retourbeleid

Adres van Retourzendingen

First For You – B.V.
Broodstraat 31, Oudenaarde 9700
info@firstforyou.be

Wil je een artikel retourneren, dan moeten wij de retourzending binnen de 14 dagen na de dag van je aankoop, je artikel terug ontvangen hebben.
Om te retourneren moet je het bij geleverde retourbiljet dat je in het pakket aantreft gebruiken om terug te sturen. Verpakt en verzegel je retourartikel zorgvuldig, indien mogelijk in de originele verpakking en sluit eventueel ons retourformulier erbij of mail ons op info@firstforyou.be met welke reden dit terug stuurt.
We raden je aan om de retourverzending via dezelfde transporteur te versturen en dat je een trackingnummer hebt, zodat je zeker weet dat deze niet verloren gaat.
Retourneren van een pakket binnen de Europese Unie is ten laste van de klant.  Alles wat in solden of outlet wordt gekocht wordt wordt niet teruggenomen.
Als je besluit het pakket te retourneren op een andere manier, dan moeten alle verzendkosten met betrekking tot het retourneren van het pakket aan First For You vooraf betaald worden.

Beschadigde artikelen

Wil je een beschadigd artikel retourneren, dan verzoeken we je om het retourformulier in te vullen. Beschadigde artikelen worden alleen geaccepteerd als de artikelen beschadigd bij de klant zijn afgeleverd of wanneer binnen 1 jaar na de bezorging een productiefout aan het licht komt. Alle beschadigde geretourneerde items worden gecontroleerd en items waarvan wij van mening zijn dat de beschadigingen te wijten zijn aan reguliere slijtage wordt niet geaccepteerd.
Indien mogelijk kunnen artikelen op verzoek worden hersteld. Dit gebeurt alleen wanneer we van mening zijn dat ze te repareren zijn. Op herstellingen geven we geen garanties!

Terugbetaling

Als de retourzending ontvangen en gecontroleerd is zal het bedrag binnen de 10 werkdagen teruggestort worden op de rekening waarvan wij de betaling hebben mogen ontvangen.

Solden/pagina

Stuks onder de rubriek ‘Solden pagina’ op de webshop worden onder geen beding geruild, noch geretourneerd. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als in de winkel zelf. er worden dus geen retours aanvaard.

Men kan geen producten aankopen voor de acties en daarna het verschil terug vragen..

Het is niet mogelijk om je geld terug te  vragen wanneer je een product voor een korting actie koopt. Omdat we heel kort op de bal spelen wat onze ‘concurrenten’ doen en de markt constant volgen plannen we onze acties heel snel in zodat het voor ons onmogelijk is om de klanten 1week op voorhand te verwittigen..

VOORWAARDEN CADEAUBON

Cadeaubonnen worden aanvaard mits geldige termijn tot een jaar op dag van uitschrijving. Cadeaubonnen zijn tevens overdraagbaar maar slechts eenmaal te gebruiken vanwege het gebruik van een code op de bon.

Zichttermijn / herroepingsrecht/ verzakingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen de week. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 kalenderdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 14 werkdagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de web winkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
  3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
  4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij First For You, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van First For You. Hiervoor wordt verwezen naar ons privacy beleid.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

1 – Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

2 – Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3 – De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4 – De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Overmacht

First For You is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die First For You belet haar verplichtingen na te komen: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers en bezorgers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp-of transportmiddelen,bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht. First For You behoudt zich in het geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is First For You gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien First For You bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Betaling van producten

De betaling van de producten gebeurt online op het moment van bestelling via de voorgestelde betalingsmogelijkheden op de webshop.

Aanbod / Aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden First For You niet. is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. First For You is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraadstrekt en kan ten aller tijde worden aangepast of ingetrokken door First For You. First For You kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Klantendienst

De klantendienst van First For You is bereikbaar via e-mail op info@firstforyou. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Privacy

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, maar worden enkel intern gebruikt door First For You. First For You verwerkt jouw gegevens volgens de toepasselijke privacy-wetgeving. Ze bewaart en gebruikt enkel de noodzakelijke gegevens voor het adequaat uitvoeren en opvolgen van de verkoopsovereenkomst die ontstaat bij aankoop van producten van First For You.Verdere info vind je terug in onze privacy policy. Marketing e-mails ontvang je enkel indien je je hiervoor hebt ingeschreven. Je hebt altijd de mogelijkheid je uit te schrijven voor de mails (link in de mail), je verwerkte gegevens in te kijken, te laten verbeteren of te laten schrappen. Mail hiervoor naar privacy@firstforyou.be

Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht –Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Bij gerechtelijke geschillen is enkel de rechtbank van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

© First For You B.V. Alle rechten voorbehouden. Het gepubliceerde materiaal van deze website is auteursrechtelijk beschermd door First For You of haar licentiegevers.

First For You behoudt zich het recht voor omdit beleid te wijzigen, met name wanneer de wetgeving wordt aangepast. Bezoek daarom regelmatig deze pagina, zodat je op de hoogte blijft.